logo GOLA Bronisławki - Gola - Otówko - Witoldowo

Statut

Statut Sołectwa Gola

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1. 1. Sołectwo Gola jest jednostką pomocniczą gminy Gostyń.

2. Obszar sołectwa Gola obejmuje miejscowości: Gola, Bronisławki, Otówko i Witoldowo.

3. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Gola.

 

§ 2. Niniejszy statut określa organizację i zakres działania sołectwa Gola, w tym:

1)      obszar sołectwa;

2)      zakres zadań sołectwa;

3)      zasady i tryb wyborów organów sołectwa;

4)      organizację i zadania organów sołectwa;

5)      zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.

2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1)      gminie – należy przez to rozumieć gminę Gostyń;

2)      sołectwie – należy przez to rozumieć sołectwo Gola w gminie Gostyń;

3)      statucie gminy – należy przez to rozumieć statut gminy Gostyń;

4)      radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Gostyniu;

5)      komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Gostyniu;

6)      burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Gostynia;

7)      zebraniu wiejskim – należy przez to rozumieć zebranie wiejskie sołectwa Gola w gminie Gostyń;

8)      sołtysie – należy przez to rozumieć sołtysa sołectwa Gola w gminie Gostyń;

9)      radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć radę sołecką sołectwa Gola w gminie Gostyń.

 

Rozdział 2

Zadania sołectwa i sposób ich realizacji

 

§ 3. Do zadań sołectwa należy:

1)      współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa;

2)      reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa wobec organów gminy;

3)      załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w zakresie wskazanym w statucie gminy oraz odrębnych uchwałach rady;

4)      gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia komunalnego oraz mieniem gminnym przysługującym mieszkańcom sołectwa w rozumieniu art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami);

5)      realizacja wydatków z budżetu gminy w zakresie określonym w statucie gminy;

6)      opiniowanie projektów uchwał rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa;

7)      zgłaszanie do organów gminy projektów przedsięwzięć i występowanie o podjęcie odpowiednich uchwał;

8)      zgłaszanie do organów gminy projektów dotyczących ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego;

9)      wydawanie opinii na wniosek rady, w szczególności w sprawach dotyczących:

a)      studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym obszaru sołectwa,

b)      zmian statutu sołectwa,

c)      szkół i przedszkoli na obszarze sołectwa,

d)     zasad gospodarowania mieniem komunalnym znajdującym się na obszarze sołectwa,

e)      nazewnictwa ulic i placów;

10)  organizowanie przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;

11)  współpraca z radnymi, którzy kandydowali z terenu sołectwa głównie poprzez ułatwienie im kontaktów z wyborcami.

 

§ 4. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał i wydawanie aktów administracyjnych;

2) wydawanie opinii;

3) uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych;

4) przedstawianie organom gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych;

5) współpracę w organizacji spotkań radnych i burmistrza z mieszkańcami sołectwa;

6) zgłaszanie wniosków do burmistrza, rady i jej komisji;

7) współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi gminy.

 

Rozdział 3

Zasady i tryb wyborów

 

§ 5. Sołtys i członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 

§ 6. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma każdy obywatel, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale mieszka na obszarze sołectwa.

 

§ 7. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie posiadającej prawo wybierania.

 

§ 8. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza się w terminie czterech miesięcy od pierwszej sesji nowo wybranej rady.

2. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów sołtysa przed upływem kadencji, wybory zarządza się na najbliższej sesji rady.

3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej rozpoczyna się w dniu wyboru, a kończy w dniu wyboru sołtysa i rady sołeckiej następnej kadencji.

4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej w przypadku zniesienia, połączenia lub podziału sołectwa, kończy się wraz z wejściem w życie uchwały w tej sprawie.

 

§ 9. 1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje burmistrz.

2. Rada w drodze uchwały określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego spośród radnych.

3. Uchwałę rady o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

 

§ 10. 1. Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/5 osób posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej.

2. W przypadku braku wymaganej liczby mieszkańców wyznacza się ponowny termin zebrania, na którym nie obowiązuje warunek minimalnej liczby mieszkańców. Informację o ponownym terminie zebrania można zamieścić w pierwszym obwieszczeniu i wyznaczyć ponowny termin zebrania w tym samym dniu.

 

§ 11. 1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 członków wybranych spośród obecnych na zebraniu osób posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej.

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

3. Wybór członków komisji przeprowadza przewodniczący zebrania.

4. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym.

5. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.

 

§ 12. 1. Do zadań komisji należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników wyborów;

4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.

2. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej wiadomości.

3. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu z zebrania wiejskiego.

 

§ 13. 1. Wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie spośród nieograniczonej liczby kandydatów posiadających prawo wybieralności. Kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej można zgłaszać na piśmie z podpisami zgłaszających lub ustnie bezpośrednio na zebraniu wiejskim. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wszystkim członkom zebrania wiejskiego.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.

3. W lokalu zebrania wydziela się miejsca zapewniające tajność głosowania.

4. Przewodniczący komisji pyta każdego z kandydatów, czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej zamyka listę kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej.

5. Przed rozpoczęciem głosowania komisja sprawdza, czy urna do głosowania jest pusta oraz ustala liczbę otrzymanych kart do głosowania. Komisja otrzymuje karty do głosowania od pracowników urzędu uczestniczących w zebraniu.

6. Komisja przeprowadza głosowanie odczytując kolejno uczestników zebrania z listy obecności.

7. Uczestnik zebrania otrzymuje od komisji karty do głosowania opatrzone pieczęcią burmistrza, sołtysa lub rady sołeckiej.

8. Nazwiska kandydatów na karcie do głosowania wpisuje komisja.

9. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” na karcie do głosowania przy nazwisku: jednego z kandydatów na sołtysa, od jednego do kilku kandydatów na członka rady sołeckiej, nie więcej niż ustalony skład rady sołeckiej. Jeżeli jest jeden kandydat na sołtysa, wówczas na karcie do głosowania umieszcza się kratkę „ZA” i „PRZECIW”. Karty do głosowania niewypełnione lub wypełnione w inny sposób uznaje się za głos nieważny.

10. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.

11. Przewodniczący komisji odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju w czasie głosowania.

12. Burmistrz zapewnia środki niezbędne dla utrzymania porządku i spokoju w czasie głosowania.

 

§ 14. 1. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów lub liczbę głosów „za” przewyższającą liczbę głosów „przeciw”, jeśli zgłoszono tylko jednego kandydata.

2. Jeżeli największa liczba głosów jest równa dla kilku kandydatów, w tym samym dniu przeprowadza się spośród tych kandydatów ponowne głosowanie.

3. Jeżeli w ponownym głosowaniu największa liczba głosów nadal będzie równa dla kilku kandydatów, wówczas przeprowadza się spośród tych kandydatów dalsze ponowne głosowanie.

4. Jeżeli w dalszym ponownym głosowaniu liczba kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów będzie mniejsza od kandydatów z poprzedniego głosowania, przeprowadza się kolejne głosowanie. Taką procedurę kolejnych głosowań przeprowadza się do uzyskania wyboru sołtysa, z zastrzeżeniem określonym w ust. 5 – 6.

5. Jeżeli w dwóch następujących po sobie głosowaniach największą liczbę głosów uzyska taka sama liczba osób, wówczas przeprowadza się między nimi losowanie.

6. Tryb przeprowadzenia losowania, o którym mowa w ust. 5 ustala każdorazowo komisja.

7. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Postanowienia ust. 2 – 6 stosuje się odpowiednio.

 

§ 15. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:

1) złożenia na ręce burmistrza pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;

2) utraty prawa wybieralności na sołtysa i członka rady sołeckiej;

3) śmierci.

 

§ 16. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa przeprowadza się wybory przedterminowe, a członka rady sołeckiej przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie wyboru stosuje się odpowiednio.

2. Wyborów przedterminowych i uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.

 

§ 17. 1. Sołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji.

2. Odwołanie sołtysa lub członków rady sołeckiej następuje z inicjatywy:

1) 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku;

2) burmistrza;

3) rady;

4) komisji rewizyjnej.

3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie.

4. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego.

 

§ 18. 1. Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członków rady sołeckiej zwołuje burmistrz ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania uczestników zebrania.

2. W przypadku przedterminowego wyboru sołtysa i rady sołeckiej przepisy o trybie wyboru stosuje się odpowiednio.

3. Organem uprawnionym do zarządzenia wyborów przedterminowych i wyborów uzupełniających do rady sołeckiej jest sołtys.

4. Kadencja sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 8 ust. 1.

 

Rozdział 4

Organy sołectwa i rada sołecka

 

§ 19. Organami sołectwa są:

1) sołtys;

2) zebranie wiejskie.

 

§ 20. 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

2. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys.

3. Rada sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo – doradczym.

4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.

 

§ 21. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy w szczególności:

1) wybór i odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu;

2) uchwalanie rocznego planu wydatków sołectwa oraz programu działania;

3) rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania rocznego planu wydatków sołectwa;

4) podejmowanie uchwał w sprawach zarządu mieniem komunalnym i gminnym będącym w dyspozycji sołectwa oraz sposobu wykorzystania dochodów z tego źródła;

5) podejmowanie uchwał w sprawach wydatkowania innych środków;

6) opiniowanie projektów uchwał rady o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa;

7) opiniowanie w części dotyczącej sołectwa przedstawionych do konsultacji projektów uchwał w sprawach między innymi planu zagospodarowania przestrzennego, planu budżetu na dany rok, przepisów prawa miejscowego;

8) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych organom gminy;

9) podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek sołtysa, rady sołeckiej lub 1/10 członków zebrania wiejskiego.

 

§ 22. 1. Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej.

2. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność na liście obecności. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu z zebrania i służy do stwierdzania prawomocności obrad.

 

§ 23. 1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

1) z inicjatywy własnej;

2) na wniosek rady;

3) na wniosek burmistrza;

4) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.

2. Zebranie wiejskie zwoływane jest w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 zebranie wiejskie winno odbyć się w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje określony termin.

 

§ 24. O miejscu i terminie zebrania wiejskiego zawiadamia sołtys w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, co najmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

 

§ 25. 1. Zebranie wiejskie jest ważne jeżeli wzięła w nim udział co najmniej 1/5 uprawnionych, prawidłowo poinformowanych o zebraniu.

2. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców, sołtys wyznacza ponowny termin zebrania, które jest ważne bez względu na liczbę uczestników.

 

§ 26. 1. Zebranie wiejskie otwiera sołtys.

2. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys, chyba że wyznaczy on innego przewodniczącego obrad.

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa. Sołtys powinien skonsultować projekt porządku obrad z radą sołecką.

4. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony na wniosek każdego członka zebrania wiejskiego.

5. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnić referentów spraw przedstawianych podczas zebrania. W razie trudności winien on zwrócić się o pomoc do przewodniczącego rady lub burmistrza.

 

§ 27. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. Głosu w dyskusji udziela przewodniczący obrad. Czas jednego wystąpienia nie powinien przekroczyć 5 minut.

3. Przebieg zebrania wiejskiego jest protokołowany.

4. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje przewodniczący zebrania.

 

§ 28. Do zakresu działania sołtysa należy w szczególności:

1) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

3) zwoływanie zebrań wiejskich;

4) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej;

5) kierowanie akcją pomocy w sołectwie w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych;

6) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez burmistrza;

7) przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego;

8) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem mieniem gminnym i mieniem komunalnym;

9) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa z zakresu administracji publicznej;

10) zapewnienie warunków pracy zebrania wiejskiego, rady sołeckiej oraz radnych z terenu sołectwa podczas ich spotkań z wyborcami, a także innych spotkań zwoływanych z inicjatywy burmistrza;

11) współpraca z organami gminy.

 

§ 29. W razie czasowej niemożności pełnienia funkcji przez sołtysa obowiązki przejmuje jego zastępca, wyłoniony przez radę sołecką spośród jej członków.

 

§ 30. Sołtys co najmniej raz w roku składa na zebraniu wiejskim sprawozdanie z całokształtu swojej działalności.

 

§ 31. 1. (uchylony)

2. Sołtys może zgłaszać wnioski w imieniu zebrania wiejskiego.

 

§ 32. 1. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny.

2. Rada ustanawia zasady, na jakich sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

 

§ 33. 1. Sołtys współdziała z radą sołecką.

2. Rada sołecka składa się z 4 do 7 osób. Liczbę członków rady sołeckiej ustala zebranie wiejskie w głosowaniu jawnym bezpośrednio przed przeprowadzeniem wyborów członków rady sołeckiej na nową kadencję.

3. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys stosownie do potrzeb wynikających z jego bieżącej działalności oraz przewodniczy obradom.

 

§ 34. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:

1) wspomaganie działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii;

2) opracowywanie i przedkładanie sołtysowi projektów uchwał w sprawach rozpatrywanych przez zebranie wiejskie;

3) współdziałanie z sołtysem w wykonywaniu uchwał zebrania wiejskiego;

4) prowadzenie społecznej kontroli jednostek organizacyjnych prowadzących obsługę miejscowej ludności, formułowanie wniosków pokontrolnych i analiza ich realizacji.

 

Rozdział 5

Mienie i finanse

 

§ 35. 1. Sołtys zarządza mieniem komunalnym przekazanym sołectwu, korzysta z tego mienia i rozporządza dochodami z tego źródła, na zasadach określonych przez zebranie wiejskie.

2. Rada określa zasady przekazywania mienia, o którym mowa w ust. 1, odrębną uchwałą.

3. Składniki mienia komunalnego zakupione ze środków wyodrębnionych dla sołectwa lub przekazanych pozostają w posiadaniu sołectwa, o ile rada nie postanowi inaczej.

4. W ramach budżetu gminy wyodrębnia się fundusz sołecki na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ze zmianami).

5. Utworzenie funduszu sołeckiego corocznie określa rada w formie uchwały.

 

§ 36. 1. Sołtys zarządza mieniem komunalnym przysługującym mieszkańcom sołectwa za zgodą mieszkańców sołectwa i na zasadach określonych uchwałą zebrania wiejskiego.

2. W razie potrzeby wyrażenia zgody, o której mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), sołtys zwołuje zebranie wiejskie nie później niż w 14 dniu od daty zawiadomienia go o potrzebie wyrażenia zgody.

 

§ 37. Sołtys przygotowuje projekt uchwały zebrania wiejskiego w sprawie rocznego planu wydatków sołectwa.

 

§ 38. 1. Obsługę finansowo – księgową sołectwa zapewnia burmistrz.

2. W przypadku przekazania sołectwu dodatkowych zadań, z którymi wiążą się wydatki nieuwzględnione w rocznym planie wydatków sołectwa, otrzymuje ono środki finansowe, niezbędne do wykonania tych zadań.

 

Rozdział 6

Kontrola i nadzór

 

§ 39. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

 

§ 40. 1. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje rada.

2. Funkcję, o której mowa w ust. 1, rada realizuje poprzez działania własne lub wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.

3. Komisje, o których mowa w ust. 2, wykonują zadania z zakresu kontroli działalności organów sołectwa wyznaczone przez radę.

 

§ 41. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.

2. Organami nadzoru nad działalnością organów sołectwa są rada i burmistrz.

 

§ 42. Burmistrz może upoważnić pracowników urzędu do dokonania czynności kontrolnych w jego imieniu.

 

§ 43. 1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego w formie pisemnej sołtys przekazuje burmistrzowi.

2. Burmistrz może uchylić uchwałę zebrania wiejskiego sprzeczną z prawem, statutem gminy lub statutem sołectwa.

3. Sołtys może odwołać się od rozstrzygnięcia burmistrza do rady, która może utrzymać w mocy to rozstrzygnięcie lub je uchylić.

4. Odwołanie sołtysa powinno być rozpatrzone na najbliższej sesji rady.